บริษัท แอปโซซายน์ จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550โดยกลุ่มนักวิชาการเกษตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มฮอร์โมน  ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพืชและปุ๋ยชนิดน้ำ โดยจำหน่ายในพืชหลักทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น ลำไย มะม่วง ส้ม หอมแดงกระเทียม พืชผัก โดยเฉพาะไม้ผลสำคัญของภาคคือ ลำไย
 
        ปี พ.ศ. 2552 ได้ทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าในพืชและพื้นที่หลากหลายมากขึ้น โดยยึดนโยบายหลักคือ “เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น” โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าของบริษัทฯ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
        ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เริ่มขยายฐานลูกค้า ไปยังภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและครอบ คลุมไปทั่วประเทศโดยทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ในกลุ่มนาข้าว มันสำปะหลัง มังคุด ลองกองชมพู่ ทุเรียนเงาะ ลองกอง ลำไย มะม่วง ยางพารา โดยให้ลูกค้าเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและได้ผลตอบแทนสูงสุดแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ตราคนเหล็ก”  “ตราทหารกล้า” และ“ตรา แอปโซ”    ปี พ.ศ. 2557 บริษัท แอปโซ ซายน์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของ บริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เคียงคู่ร้านค้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนของประเทศไทยสืบไป

Copyright © 2013 absoscience.com All Rights Reserved